Die Briefmarkengalerie tschechischer und slowakischer Graphik-KunstNACHRUF

Smetana

BEDŘICH SMETANA (Tschechischer Komponist)
Bereits im Jahr 1934 hatte Heinz zum 50. Todestags des Komponisten eine Briefmarke gestochen,
die dann nicht berücksichtigt wurde.
Die Linienzeichnung ist auf der Titelseite dieser Abteilung zu sehen.
Erst nach seinem Tod erschien auf Basis eines Stichs die abgebildete Marke,
jetzt zum 125. Geburtstags Smetanas mit der geänderten Jahreszahl 1949
Ausgabetag: 4. Juni 1949, (MiNr. 578/579)


Nach Anfängen im Banknotenstich, begann Bohumil Heinz Anfang der 30er Jahre auch Briefmarkenentwürfe zu gestalten und zu stechen, die aber zunächst keine Berücksichtigung fanden. Die dann in der zweiten Hälfte der 30er Jahre von ihm veröffentlichten Briefmarken begründeten aber einen Ruhm des Stechers, der durch seinen frühen Tod sicher auch noch eine gewisse Verklärung erhielt. Dabei spielte in der damaligen Zeit der deutschen Besatzung im Protektorat auch ein gewisser Nationalstolz auf diesen großen tschechischen Künstler eine Rolle.

Heinz' Ruhm führte dazu, dass man sich nach dem Krieg sehr schnell seiner unveröffentlichten Arbeiten erinnerte und zwei von ihnen posthum als Briefmarken herausgab. Die erste war die hier abgebildete Smetana-Gedenkmarke von 1949, die als erstes seiner großen Meisterwerke gilt. Schließlich griff man im Jahr 1953 auf einen der ältesten Briefmarken-Stiche von Bohumil Heinz aus dem Jahr 1932, auf dem in exzellenter Ausführung ein Bild der Prager Karlsbrücke zu sehen ist. In der Abteilung mit Prager Motiven bekannter Briefmarkenkünstler ist diese Ausgabe gewürdigt.

Sein überraschender und früher Tod machte Bohumil Heinz erst richtig zu einer Figur des tschechischen Nationalstolzes. Es begann eine lange und ausführliche Auseinandersetzung mit seinem stecherischen Werks, natürlich in erster Linie Lobeshymnen, die sogar soweit gingen, dass man über ihn Gedichte verfasste. Dies Verehrung für Heinz hält bis heute an. Erst kürzlich schrieb Rudolf Fischer über Heinz in der Zeitschrift MERKUR REVUE (1/2001) folgendes, indem er ein älteres Zitat verwendet:

"Bohumil Heinz býval stavěn vysoko nad průměr ostatních mistrů rydla jako génius, který do rytiny poštovní známky vložil nové poselství. Stal se ideálním mistrem grafického výrazu v doběe, kdy 'v celém světě chyběli umělci, jakých vykazovalo minulé století snad desitky. Ještě více však překvapuje, že právé u nás se vyskytl rytec svétého formátu, jenž znamenal pro známkovou tvorbu současně objev i záchranu'".

(Bohumil Heinz wurde gewöhnlich hoch über den Durchschnitt der übrigen Meister des Striches gestellt als Genie, das dem Briefmarkenstich neue Botschaften hinzufügte. Er wurde der ideale Meister des graphischen Ausdrucks in einer Zeit, als 'in der ganzen Welt Künstler fehlten, von denen vergangene Jahrhunderte eine Vielzahl aufwiesen. Noch mehr aber überrascht, dass gerade bei uns ein Stecher von Weltformat auftrat, der für die Briefmarkenkunst gleichzeitig eine Entdeckung bedeutete wie auch eine Rettung').

Solche und ähnliche Bewertungen tauchen in den nun 60 Jahren seit seinem Tod immer wieder in der Literatur auf. Bereits ein Jahr nach seinem Tod erschien ein kleines Büchlein, in dem die meisten Künstler, mit denen Bohumil Heinz zusammenarbeitete, ihrem verstorbenen Kollegen ein Denkmal setzten. Aus diesem Büchlein hier einige Zitate über den Künstler, die die hohe Verehrung und den ganzen Stolz einer Nation auf einen ihrer großen Künstler zeigen:

EDUARD KAREL (1861-1950):
"V těchto dnech jsem dostal z Prahy dopis s otázkou, nevím-li o některém ocelorytci známek, který je do rytectví zasvěcen a který by se hodil za učitele. ... U nás již takového silného jedince nenaleznou. To bylo místo, stvořené je pro mistra Bohumila Heinze, který jediný mohl novou generaci v rytectví vychovávat a vésti k nejvyšším cílům."
(In diesen Tagen erhielt ich aus Prag einen Brief mit der Anfrage, ob ich nicht einen Briefmarkenstecher kenne, der vertraut ist mit der Stecherkunst und der sich als Lehrer eignet. ... Bei uns findet man eine solch starke Persönlichkeit nicht mehr. Das war der Platz, geschaffen für Meister Bohumil Heinz, der als einziger eine neue Generation in der Stecherkunst unterrichten und sie zu den höchsten Zielen führen konnte.)

CYRIL BOUDA (1901-1984), Entwerfer der rechts zu sehenden Briefmarke von Bohumil Heinz:
"Já sám s Heinzem mluvil během rytí známky asi dvákrát a ze školy nemám také nic tak zvláštního co psát. Ale vím, že mi známku vyryl nádherně."
(Ich selbst habe mit Heinz im Verlauf des Stechens der Briefmarke ungefähr zweimal gesprochen und aus der Schule gibt es auch nichts Besonderes zu schreiben. Aber ich weiß, dass er meine Briefmarke prächtig gestochen hat.)

MAX ŠVABINSKÝ (1873-1962):
"Heinz ... byl určen k tomu, aby podle dobrých vzorů, pro známku myšlených a v duchu jejím komponovaných, vyryl známky, které by byly světové úrovně."
(Heinz .. war dazu bestimmt, nach guten für Briefmarken gedachten und für ihn komponierten Entwürfen Briefmarken zu stechen, die Weltniveau gewesen wären.)

JINDRA VLČEK (1885-1968):
"Heinz byl své věci zcela oddaný umělec i člověk, a to, že jeho známky byly čím dále dokonalejší a krásnější, níkoho nepřekvapovalo, kdo jej znal. ... Heinz byl velký, věřící člověk, plný optimismu ... Heinz byl dobrým člověkem a zůstane trvale velkým umělcem, který vždy v sebekázní sloužil umění až do posledního tepu svého statečného a čístého srdce."
(Heinz war ein seinen Angelegenheiten völlig hingebener Künstler und auch Mensch, und zwar so, dass seine Briefmarken dadurch immer vollkommener und schöner wurden, was keinen überraschte, der ihn kannte, ... Heinz war ein großer, gläubiger Mensch, voll Optimismus ... Heinz war ein guter Mensch und bleibt dauerhaft ein großer Künstler, der immer in Selbstdisziplin der Kunst diente bis zum letzten Schlag seines tapferen und reinen Herzens.)

OTAKAR ŠPANIEL (1881-1955):
"Vzpomínám dobrého, loyalního člověka, zaníceného pro své umění, kterému se tak cele dovedl věnovat, vzpomínám na jeho čisté nadšení pro krásnou věc, na jeho neselhávající technickou vyspělost, dokonalost a pohotovost."
(Ich erinnere mich an einen guten, loyalen Menschen, begeistert für seine Kunst, der er sich so völlig widmen konnte, ich erinnere mich an seine reine Begeisterung für eine schöne Sache, an seine nie verfälschende technische Reife, Vollkommenheit und Treffsicherheit.)

JOSEF SEJPKA (1885-1952):
"Jako člověk byl výborným společníkem zlatého srdce, který nikdy nikoho nezarmoutil; jeho lidství kořenilo v odpovědné a usilovné práci pro národ, které zasvětil celý svůj život a která jej téměř stravovala. A když po těžké a vysilující cestě dosáhl kladných výsledků a když jeho technická dokonalost zrála v plné tvůrčí síle - nastala neočekávaná kríse, která umělci-rytci vyrazila navždy rydlo z ruky."
(Als Mensch war er ein ausgezeichneter Partner mit goldenem Herzen, der niemals jemand kränken konnte; seine Menschlichkeit wurzelte in der Verantwortung und der angestrengten Arbeit für die Nation, die sein ganzes Leben bestimmte und die ihn beinahe zerstörte. Und als er nach einem schwierigen und anstrengenden Weg hervorragenden Erfolg erzielte und als seine technische Vollkommenheit in voller künstlerischer Kraft dastand - trat eine unerwartete Krise ein, die dem Künstler und Stecher für immer den Stichel aus der Hand schlug.)

Die Diskussion um Bohumil Heinz wird sicher weitergehen.


Titelseite * Einleitung * Biographie * De La Rue I * De La Rue II * Protektorat * Nachruf * Briefmarken