Die Briefmarkengalerie tschechischer und slowakischer Graphik-KunstTSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE REPUBLIK
Oldřich Kulhánek - Jozef Bubák
Miloš Ondráček - Václav Fajt

"Na základě výsledků souteže na libreto nových československých bankovek byl ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin vypracován návrh tematického zaměření a technického řešení československých bankovek, který vedení SBČS schválilo v prosinci r. 1990. ... Pro zajištění skutečně kvalitních výtvarných návrhů, ..., bylo doporučeno vyhlásit omezenou neanonymní soutěž, do které by byli přizváni zkušení výtvarníci doporučení Českou a Slovenskou unií výtvarných umělců. Obě unie zaslaly seznam výtvarníků navrhovaných do soutěže a po projednání podrobností byli v dohodě se SBČS k účasti v soutěži vyzváni akademičtí malíři Oldřich Kulhánek, Ivan Strnad a Karel Hruška za Českou republiku a Robert Brun, Jozef Bubák a Dušan Stopiak za Slovenskou republiku. ... V individuálních písemných posudcích sedm expertů z řad výtvarných umělců (..) shodně konstatovalo vysokou výtvarnou úroveň všech předložených návrhů, přičemž většina expertů doporučila k realizace návrh p. Kulhánka." Als Grundlage für die Ergebnisse eines Wettbewerbs zum Entwurf neuer tschechoslowakischer Banknoten wurde in Zusammenarbeit mit der Staaatlichen Wertpapierdruckerei ein Vorschlag für die thematische Richtung und die technische Ausführung der tschechoslowakischen Banknoten ausgearbeitet, den im Dezember 1990 die Leitung der SBČS genehmigte. ... Für die Sicherstellung tatsächlich qualitativ hochstehender künstlerischer Entwürfe, ... , wurde empfohlen, einen begrenzten, nicht anonymen Wettbewerb auszuschreiben, zu dem erprobte Künstler auf Vorschlag durch die Tschechische und Slowakische Union eingeladen werden sollten. Beide Landesteile schickten eine Liste von für den Wettbewerb vorgeschlagenen Künstlern und nach der Verhandlung der Einzelheiten wurden im Vertrag mit der SBČS zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen die akademischen Maler Oldřich Kulhánek, Ivan Strnad und Karel Hruška für die Tschechische Republik und Robert Brun, Jozef Bubák und Dušan Stopiak für die Slowakische Republik. ... In schriftlichen Einzelbeurteilungen von sieben Experten aus den Reihen der bildenden Künstler (..) konstatierte man übereinstimmend das hohe künstlerische Niveau aller vorgelegten Entwürfe, wobei die Mehrheit der Experten zur Realisierung den Entwurf von Herrn Kulhánek vorschlug.

Alena Kolínová: Příprava vydání nových bankovek


Vorderseite der ersten 100-Kronen-Banknote
der Tschechischen Republik
gestochen von Miloš Ondráček
nach einem Entwurf von Oldřich Kulhánek

gültig seit der Erstausgabe im Jahr 1993
© Gerhard Batz
Vorderseite der ersten 100-Kronen-Banknote
der Slowakei
gestochen von Václav Fajt
nach einem Entwurf von Jozef Bubák

gültig seit der Erstausgabe im Jahr 1993
© Ron Wise

"Už v lete roku 1992 boli v pokročilom stave prípravy tlače 1000-korunáčok a 200-korunáčok. Kvôli pripravovanému rozdeleniu štátu sa však ich sériová tlač ani nezačala a obe boli prerobené na bankovky Českej národnej banky. Na jeseň roku 1992 začal oblastný ústav Státní banky Československé pre Slovensko - základ budúcej Národnej banky Slovenska - pripravovať samostatnú emisiu slovenských bankoviek. V rámci prípravných úvah vznikli veľmi zaujímavé výbery zobrazených osobností a námetov. Pod tlakom času však nemohli byť využité. Základom emisie nových slovenských bankoviek sa stali návrhy Jozefa Bubáka predložené v súťaži na nové československé bankovky." Im Sommer 1992 waren eine 1000-Kronen- und eine 200-Kronen-Note schon in einem fortgeschrittenen Vorbereitungsstadium. Wegen der Vorbereitungen zur Teilung des Staates wurde mit ihrem Seriendruck aber nicht mehr begonnen und beide wurden nur von der Tschechischen Nationalbank verwendet. Im Herbst 1992 begann die Regionalbehörde der Tschechoslowakischen Nationalbank für die Slowakei - die künftige Nationalbank der Slowakei - eine eigenständige Ausgabe slowakischer Banknoten vorzubereiten. Im Rahmen der vorausgehenden Überlegungen entstand eine sehr interessante Auswahl von abgebildeten Persönlichkeiten und Themen. Unter dem Zeitdruck aber konnte sie nicht mehr verwendet werden. Die Grundlage für die Ausgabe neuer slowakischer Banknoten wurden die Entwürfe Jozef Bubáks vorgelegt im Wettbewerb für die neuen tschechoslowakischen Banknoten.

Zbyšek Šustek: Pierové platidlá na území Slovenska 1762-1998

Anfänge * Erste Republik * Die Kriegszeit * Das Kriegsende * Die Zeit des Sozialismus I * Die Zeit des Sozialismus II *
Tschechische und Slowakische Republik